Strict Standards: Non-static method Registry::getInstance() should not be called statically in /home/altercpanel/public_html/mentors/defaults_setup.php on line 198
תקנון - יעוץ בשיחה אישית
לקוחות           ממליצים
תקנון

תקנון השרות:
אתר זה הינו חלק מפורטל אלטרנטיבלי - פורטל רפואה משלימה, רוחניות, יוגה, מדיטציה, אימון אישי, אסטרולוגיה, מיסטיקה ותרבות העידן החדש.
הבהרה: הניסוח בתנאי השירות בעמוד זה הינו בלשון זכר והוא מתבצע מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד וללא הבדל.

בכפוף להסכמתך לכל סעיפי תקנון זה ולתקנון פורטל אלטרנטיבלי אנו מאפשרים לך לגלוש באתר זה ובאתרי אלטרנטיבלי השונים, להשתמש בשירותי הייעוץ הטלפונים, לצרוך תוכן באמצעות קו הטלפון, לקרוא מאמרים של היועצים השונים ולשוחח בשיחה אישית דרך המערכת הטלפונית עם מגוון יועצים בתחומים שונים .

מובהר בזאת כי שימוש בשירות הטלפוני הינן אישור והסכמה לתנאיו ע"פ הנוסחים המובאים בפניך בתקנון זה ובתקנון אלטרנטיבלי ומהווים את אישורך המלא לתנאיו. תנאי שימוש בשירותים המובאים בפניך מבהירים את מערכת היחסים בין מפעיל השירות הטלפוני, היועצים השונים, אתר האינטרנט על דפיו הפנימיים לבין המשתמש בשירות ומסדירים אותם על מנת למנוע אי נעימויות .

אחריות מפעיל השירות/אתר האינטרנט ואחריות היועצים השונים
היועצים השונים הינם יועצים, מאמנים אישיים ומורים רוחניים אשר בכוונתם לכוון ולעזור בבעיות שונות ודילמות שאנו נתקלים בחיינו

הייעוץ ניתן ע"פ תורות הרפואה משלימה השונות, פילוסופיות חיים שונות ותורות מיסטיות, ובעצם שימוש בשירות, מובהר לך מפורשות כי כי השירות והמידע והייעוץ הטלפוני הכלול בו מוצעים לך כפי שהם ולא תהיה למשתמש בשירותי הייעוץ הטלפוני ו/או בפני היועצים הנותנים את השירותים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל השירות והאתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי מקבל השירות בכפוף לאמור בתקנון זה.

מפעיל השירות מציג במערכת הטלפונית ובאתר יעוץ על בסיס גישות שונות, המקובלות בתחומן לרבות יעוץ מתחומי הרפואה המשלימה, רוחניות, תזונה, המיסטיקה יעוץ זוגי וכלים לחיים על ידי מאמנים אישיים באמצעות הטלפון. מטבע הדברים יעוץ טלפוני זה אינו בא להחליף או להשלים יעוץ רפואי, יעוץ תזונתי, יעוץ תרופתי, יעוץ פיננסי ,יעוץ פסיכולוגי או פסיכיאטרי מכל סוג. כאמור השירות אינו מחליף טיפול מקצועי בשום תחום והינו בגדר ייעוץ בלבד ואין לייחס לשירות משמעויות אחרות

כל אדם המיישם יעוץ שקיבל דרך אתר השירות בכל צורה שהיא, ו/או בטלפון עושה שימוש בייעוץ זה על דעתו האישית ועל אחריותו האישית בלבד ולא תהיה לעושה שימוש בשירות שום טענה כלפי מפעיל השירות, מפעיל האתר ובפני יועצי השירות על תחומיו השונים .

 באמצעות השירות הטלפוני תקבל מידע, תוכן,  וייעוץ בנושאים שונים כגון ייעוץ כלכלי, ייעוץ אישי, ייעוץ בינו-לבינה, חברתיים, הצעות לשיפור חיי היום יום על מנת להשתמש במידע זה, עליך לבדוק אותם ולהפעיל שיקול דעת קפדני ומחמיר. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בייעוץ הטלפוני או על ידי דפים ומידע המוצגים באתר ע"פ פילוסופיות החיים השונות המובאות בפניך תעשה על אחריותך בלבד.

 עלות השירות
עלות השרות מתבצע בהתאם למשך השיחה ומספר השאלות שנשאלו.
גם במקרה שבזמן שהייתך במערכת הטלפונית לא תקבל שירות ייעוץ בשיחה אישית מול יועץ מסיבות שונות כגון אפשרות שיצרת שיחת טלפון מחוץ לשעות פעילות השירות והיועצים או במקרה שהיועץ או היועצים נמצאים בשיחה ו/או אינם זמינים לקבל את שיחתך או מכיוון שנוצרו הפרעות תקשורת שאינן תלויות במפעיל השירות.

מובהר בזאת כי השירות הטלפוני הינו מיועד לבני 18 ומעלה בלבד .

במידה ובוצע שימוש בקו טלפון שאינו שלך ולרבות קו טלפון של מקום או מוסד שאתה נמצא בו מפעיל השירות ומפעיל התקשורת אינו מחוייב בשום מקרה לזכות את קו הטלפון שיצאה ממנו שיחת הטלפון וביצוע השיחה ועלותה מוטלת עליך בתור מבקש השירות.

 ביטול אפשרות פניה לשירות: הנך מסכים ומאשר בזאת שמפעילי השירות, תוך שיקול דעת, אך ללא צורך במתן הסברים כלשהם יכולים לבטל את אפשרותך לפנות לשירות הטלפוני וזאת ללא אישור מוקדם ממך.

אחריות אישית: השימוש באתר ובשירות היועצים הטלפוני יהיה על אחריות המשתמש בלבד, ועל האתר ומפעיליו לא תחול כל אחריות בגין נזק, פגיעה מכל סוג שהוא העשויה להיגרם למשתמש בגין שימוש בשירותים המוצעים .

שינוי השירות או הפסקת פעילותו: החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלות השירות או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן החברה לא תישא בשום אחריות כלפי מבקשי השירותים השונים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל או לחלוטין מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תינתן באתר. השירות יופסק (כולו או חלקו, לפי העניין) בכל מקרה בו ההסכם בינה לבין מפעילי התקשורת השונים לרבות המפעילים השונים  (או מי מהם) יסתיים.

 איכות השירות:
ידוע למקבל השירות כי מפעיל השירות מעוניין שיקבל את השירות והייעוץ האיכותי ביותר במסגרת הפעלת השירות, לכן על פי שיקול מפעילי האתר יתכן כי מדי פעם לפעם תתבצע שיחת ועידה או התייעצות שקטה בין היועץ שמספק למבקש השירות לבין איש מקצוע או אדם שהוסמך לכך על ידי מפעיל השירות וזאת מבלי לפגוע בפרטיותך או במידע אישי שאתה מספק ליועץ וכל זאת במסגרת חוקי משרד התקשורת וחוק הגנת הצרכן . וכל זאת עלמנת שתוכל לקבל את הייעוץ האיכותי ביותר ועל ידי היועצים הטובים ביותר שמפעיל השירות מפעיל לצורך נתינת השירות.

מפעיל השירות הטלפוני ואתר האינטרנט יפעל כמיטב יכולתו על מנת להעביר את התוכן האינפורמטיבי והשיווקי (להלן "המידע") בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין מפעיל השירות אחראי לתוכן, אמיתות ונכונות המידע עצמו המופיע בדפי האתר ו/או (אך לא רק) הפרופיל המקצועי של היועצים. מקבל השירות מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל המנוי פוטר בזה את החברה, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע המתקבל על ידי יועצי השירות או/ובאמצעות תוכן האתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו וזאת מכוח כל דין ו/או הסכם. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי מפעיל השירות , מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעיל השירות ו/או של עובדיה ו/או של הפועלים בשמה ומטעמיהן.

מובהר בזאת כי  כל עסקה או לקבלת כל החלטה בחיים האישיים או המקצועיים בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות המידע והרלוונטיות שלה לגביו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המנוי ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר מקבל השירות  כי ידוע לו שהשירות הניתן הינו ייעוץ בלבד.

מפעיל השירות יפעל כמיטב יכולתו על מנת להעביר את שיחת הייעוץ במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת.

למרות שמפעיל השירות הטלפוני עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, מיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו - עומד לרשות ציבור המשתמשים כפי שהוא. מתוך כך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הנו על אחריות המשתמש/ת בלבד

אבטחת וניתור המידע: החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת ושמירה על המידע הנמסר על ידי הלקוח, הן בשיחות הטלפוניות והן באמצעות האתר עם זאת מפעיל השירות ומפעילי התקשורת שמפעיל השירות עובד עימן, אינן יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

הגבלת שימוש אישי: אלא אם נאמר אחרת השירות והתכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד. לא ניתן לעשות בתכנים ו/או בשירות שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירות ללא רשות מפורשת של החברות בכתב ומראש. הנך מאשר כי ידוע לך שבמידה ותבצע שימוש בתכנים שלא על פי האמור בהסכם זה, אתה עלול לפגוע בחברות ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות.

שימוש לא חוקי ואסור: חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.

זכויות קניין רוחני: מבקש השירות מצהיר כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינן של "מפעיל השירות", לפי העניין. מוצהר בזאת כי אין המנוי רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה /או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות.

”מפעיל השירות" יוכל לשנות מעת לעת את מבנה , מראהו, ואת השירותים בקו הייעוץ הטלפוני ו/או באתר השירות,את היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של של השירות ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "החברה" ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, “החברה" תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי "החברה" איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

דין ומקום שיפוט: על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

עדכון תקנון: החברה רשאית לשנות בעתיד את תקנון השירות. ובלבד שנקטה באמצעים סבירים לכך שהתקנון העדכני יוצג באתר. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. מומלץ למנוי לעיין בהוראות התקנון מדי פעם בפעם על מנת לעמוד על שינויים העשויים לחול בהוראות התקנון.

כללי: החברה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למבקש השירות ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו. מפעיל השירות אינה מתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות או תקלות, קלקולים או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות באם נמסרו, וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים/המוצרים הנ"ל בלבד. המנויים מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המנוי מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו בשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו

מקבל השירות מצהיר בזאת:

• כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות.
• כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו ו/או בתוכן השרות.
• כי הוא מאשר לחברה ליידע אותו בעדכונים שוטפים בשרות, בין היתר בהודעות למכשיר ממנו צרך את השרות, ו/או בכל אמצעי העומד לרשות החברה.

• כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
• כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות.
• כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה.
• השירות הנו שירות פרטי ואישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו. אין להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
•במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
• מפעיל השירות ו/או מי מטעמו רשאי להמחות את זכויותיו לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
• כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיע לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.•המנוי מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה.
• כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
• כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעיל השירות על פי כל דין ו/או מי מטעמו, במקרים בהם מפעיל השירות יחשוש כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהיה מפעיל השירות רשאי להתחקות אחר השימוש אותו עשה/יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות ו/או כל תוכן הקיים ברשותו או בידי מי מטעמו והינו צד לאספקת השרות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של מפעיל השירות, כי תתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר מפעיל השירות ימצא לנכון, והכל בכפוף לכל דין.


כי הוא בעל הרשאה  בלתי חוזרת לשימוש בקו הטלפון מבעליו החוקיים של קו הטלפון ו/או הינו הבעלים של קו הטלפון והוא מתחייב לשלם בעד שרות שניתן למספר הטלפון בין אם הוא השתמש בשרות ובין אם אדם אחר השתמש בקו הטלפון שבבעלותו לצריכת השרות.
כי הוא מאשר לבעלי החברה ו/או למי מטעמה לבצע ניתור /הקלטה/ השמעה וכל פעולה שתדרש או שברצונה לבצע לכל צורך, כולל לצורך תיעוד שיחה, ניתור פעולות שבוצעו. למען הסר ספק, בצריכת השרות ו/או גלישה באתר המשתמש מוותר על כל טענה בדבר צנעת הפרט ו/או כל טענה שעלולה למנוע מהחברה לעשות כל שימוש בתיעוד תוכן שיחת/שיחות השרות שבוצעו.
 

שימוש בשפה פוגענית במהלך קבלת השרות, שימוש חומרים שהנם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל, העשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין – אסורה בהחלט. אתר ומפעיליו משתדלים למנוע העלאת/שימוש בחומרים מהסוג המוזכרים לעיל, אך כיוון שאינם יכולים לעבור על כל החומרים המועלים לא יישאו בכל אחריות עבור מקרים העשויים לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים בעלי האתר,  ומפעילי השרות לעצמם את הזכות להסיר מהאתר חומרים בלתי ראויים, או לחסום משתמש מגישה למערכת היעוץ והתוכן הטלפוני לפי שיקול דעתם. כמו כן שמורה לאתר ו/או למי מטעמו הזכות המלאה לתבוע פיצוי עבור כל נזק שייגרם לו, למפעיליו או למי ממשתמשיו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות לעיל.


I חושב שיש לך יכולת להיות יועץ? לחץ לקבלת פרטים I שאלות נפוצות I תמיכה I